Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (2024)

Summer Camp biedt uw kind een uniek kinderkamp binnen een veilige omgeving met deskundige onderwijzers. Terwijl u tijd heeft voor uw werk of vrijetijdsbesteding, volgt uw kind een afwisselend en actief programma in ons kinderkamp.

Summer Camp voor kinderen is volledig gericht op educatie binnen de Engelse taal. Het kinderkamp in de zomer is bestemd voor kinderen tussen 4 t/m 11 jaar.

 • Al 10 jaar de specialist in educatieve kinderkampen;
 • Meer dan 30 locaties door heel Nederland;
 • Alle faciliteiten aanwezig voor een onvergetelijk kamp.

Inschrijven voor een locatie

Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (1)
Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (2)
Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (3)
Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (4)
Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (5)
Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (6)
Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (7)

Bij onze kinderkampen staat de ontwikkeling voorop

Het programma voor kinderen heeft drie verschillende lesniveaus met diverse lesgroepen. Dit houdt in dat iedere leeftijdsgroep geheel haar eigen lesprogramma heeft. Elke lesgroep bestaat uit maximaal 15 kinderen zodat er volop aandacht is voor ieder kind. Uw kind beleeft een leuke en leerzame week in ons kinderkamp en zal iedere les weer opnieuw uitgedaagd worden.

Onze samenleving wordt internationaler!

Onze samenleving wordt steeds internationaler. De Engelse taal staat hierbij centraal als de taal waarin gecommuniceerd wordt. Uw kind komt vaak in een vroeg stadium al voor de uitdaging om Engels te communiceren. Denk hierbij aan situaties binnen het computergebruik (internet/games) of latere situaties bij een koffietent (in het buitenland). Daarnaast is het lesmateriaal op hogescholen en universiteiten steeds vaker in het Engels.

Een tweede taal goed voor de cognitieve ontwikkeling

Hoe eerder een kind met een tweede taal in aanraking komt, des te beter deze taal als natuurlijke tweede taal in het systeem plaatsneemt. Sterker nog, het opgroeien met een tweede taal heeft ook een positief effect op de algehele cognitieve ontwikkeling van een kind. Een reden te meer om vroeg met Engels als tweede taal te beginnen.

Inschrijven voor een locatie

Het lesprogramma van het kinderkamp in 2024

Summer Camp heeft een veelzijdig programma dat zeker ook uw kind zal aanspreken. Door de dagelijkse variatie in activiteiten: Sports & Dance, Songs & Conversations, Art Class én English Class weten we al ruim 10 jaar elk kinder een fantastische week te bezorgen. Ieder jaar maken we weer een geheel nieuw programma rond een nieuw thema. Zo ook in 2023. Hierdoor is het ook voor kinderen die terugkomen, en dat zijn er veel, ieder jaar weer een verrassing wat ze nu weer gaan leren, terwijl de structuur van de elementen vertrouwd is.

 • 08.00 – 09.00 Optioneelpre-care
 • 09.00 – 10.15 Onderdeel 1
 • 10.15 – 10.45 Pauze: Drink & Snack
 • 10.45 – 12.00 Onderdeel 2
 • 12.00 – 13.00 Drink & Lunch Pauze en buitenspelen
 • 13.00 – 14.15 Onderdeel 3
 • 14.15 – 14.45 Pauze: Drink & Snack
 • 14.45 – 16.00 Onderdeel 4
 • 16.00 – 17.00 Optioneelafter-care

🎓 English Class

Woordenschat

In deze les werken we aan de woordenschat van de kinderen. Voor de oudere kinderen is er ook aandacht voor grammatica.

🎨 Art Class

Creativiteit

We gaan een creatieve Summer Camp herinnering maken.Hierbij komen vormen, kleuren en materialen in het Engels aan bod.

💃🏾 Sports & Dance

Bewegen

Bewegen is natuurlijk erg belangrijk. Tijdens deze activiteit worden bewegingen en lichaamsdelen in het Engels benoemd.

🎶 Songs & Conversations

Uit volle borst

Door te zingen, uiten de kinderen zich ongedwongen in het Engels. Klanken en uitspraak komen aan bod.

Summer Camp ontzorgt en biedt alle faciliteiten op kamp

Op Summer Camp bieden we de kinderen een gevarieerd programma waarbinnen Engels steeds centraal staat. Voor de kinderen zijn het stuk voor stuk leuke bezigheden waarbinnen steeds weer een ander talent van het kind wordt gestimuleerd. Maar ondertussen draait alles om het zo divers mogelijk aanleren van de Engelse taal.

Specificaties per lesprogramma

Op Summer Camp bieden we de kinderen een gevarieerd programma waarbinnen Engels steeds centraal staat. Voor de kinderen zijn het stuk voor stuk leuke bezigheden waarbinnen steeds weer een ander talent van het kind wordt gestimuleerd. Maar ondertussen draait alles om het zo divers mogelijk aanleren van de Engelse taal.

Summer Camp is ook bij u in de buurt, of ver daarbuiten

Met Summer Camp op 32 locaties in Nederland is er altijd wel een Summer Camp bij u in de buurt. Een dagkamp zonder overnachten is de zinvolste vorm van zomerkamp. Alle bijzondere indrukken, zoals de nieuwe vrienden en vooral de andere taal, kunnen ’s avonds thuis en tijdens het slapen in het eigen bed het best verwerkt worden.

De kinderen worden ‘s ochtends gebracht en ’s middags weer opgehaald. Een locatie in de buurt is dan zeer gewenst. Pre-care en after-care geven u desnoods nog extra ruimte in uw dagschema. De Summer Camps worden vaak in combinatie met logeren bij oma of opa, of een andere kennis gedaan.

Engels voor Bengels is ook buiten de zomervakantie actief!

De positieve ervaring met de Engelse taal tijdens Summer Camp vraagt natuurlijk om een structurele continuïteit. Door verder te bouwen op de tijdens Summer Camp opgedane kennis en ervaring, gaat de Engelse taalontwikkeling steeds beter.

In de maanden na Summer Camp ontvangen we veelvuldig aanvragen voor privéles of lessen in groepsverband. Engels voor Bengels doet haar uiterste best om teachers te faciliteren voor deze lessen. Daarnaast verzorgt Engels voor Bengels op steeds meer basisscholen de lessen Engels.

Het biedt de school de garantie op structureel kwalitatief Engels onderwijs, terwijl de oorspronkelijke juf of meester van de groep even tijd heeft voor andere schoolgebonden taken. De wekelijkse lessen of projectweken kunnen we ook verzorgen op de school van uw kind.
Neem gerust contact met ons op of laat de school contact met ons opnemen.

Inschrijven voor een locatie

Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (8)

Over onze andere zomerkampen

Naast Summer Camp bieden wij nog twee zomerkampen aan in de maanden juli en augustus. Ook deze kampen hebben de focus op de Engelse taal.

Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (9)

Junior Camp

Geschikt voor kinderen in schoolgroep 7 en 8
(Schooljaar 2023-2024)

Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (10)

Teen Camp

Het international Summer School programme voor kinderen op het voortgezet onderwijs (tot 17 jaar)

Kinderkamp - Uw kind onbezorgd de zomer in | Summer Camp 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6358

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.